Healing & other sessions

Publicerat

See english version below my photo

Healing är ett sorts paraplybegrepp där många olika tekniker är inbegripna. Det är en transformerande behandling där du får en ny inströmning av högre energi eller ljus vilket löser upp lägre energier/blockeringar så du kan komma åt din inre kärna av ljus.

Den healingform jag använder mig av är en integrerad form av andlig healing, thetahealing, reiki, regression, medial vägledning och schamansk healing; integrated healing. Jag förmedlar det jag ser eller guidar dig att se själv i ett samspel så att du får en djupare förståelse för din väg och dina teman.

INTEGRATED HEALING
Den integrerade healingformen jag genom åren har utformat är en heltäckande metod där vi arbetar med de blockeringar som är redo att lösas upp. Vi arbetar på flera plan samtidigt och löser upp saker som sorg, bitterhet, låg självkänsla och negativa programmeringar, övertygelser som styr ditt liv. Vi ”lär” dina celler att känna igen saker som villkorslös kärlek, självvärde och tillit. Vi går också på djupet och arbetar med förlåtelseprocesser till dig själv och andra.

När man blir svårt sjuk har det först varit en energiförlust i de yttre energifälten innan det går ner på djupet i det mer solida fält som vi kallar kroppen. För att en bestående läkning ska komma till stånd behövs det att man tittar på och läker det som orsakat energiförlusten. Det kan vara saker som att känna sig oönskad, oälskad eller ensam. Det kan handla om att man inte kan sätta gränser eller stå upp för sig själv. Detta arbetar vi med så att läkning kan ske även i den fysiska kroppen.

En stor del av healingen försiggår i hjärtat, vårt känslocentrum. Healing kan upplevas som en färd hem till ditt hjärta. Många gånger tittar vi på tidigare/parallella liv och läker skador som uppstått där och som hindrar dig från att leva harmoniskt i ditt nuvarande. Ofta kämpar vi på med teman från tidigare/parallella liv där vi inte hämtat hem kunskapen kring vår livsläxa och därför har svårt att komma vidare.

Vi kan också komma att arbeta med släktrelationer eller familjekonstellationer vilka ofta präglar oss djupt och kan få oss att agera på obegripliga sätt men som i en släktkontext inte är särskilt märkliga.

KONTAKT MED AVLIDNA ANHÖRIGA
Ibland längtar vi efter kontakt med någon anhörig som har gått över till andra sidan. Oftast kan jag förmedla kontakt med släkt och vänner, med visst förbehåll för att det någon gång är en annan anhörig som dyker upp än den du tänkt dig. Detta sker ofta spontant under healingsammanhang men du kan berätta för mig om din längtan efter kommunikation när du bokar healing. De som har budskap till dig dyker oftast upp under en session. Och det kan vara fler än en.

HJÄRTHEALING
Vill du ha en guidad hjärthealing kan du berätta det vid bokningen. Bra vid sorgearbete, brustet hjärta, ensamhet och bitterhet/svårigheter att förlåta. Då arbetar vi på brits och jag guidar dig in i djupavslappning/hypnos. Härifrån arbetar vi igenom sorg och smärtor framför allt i hjärtat. Du kommer att känna dig lättare till sinnet och få ett helt annat flöde i ditt liv. 1,5 timme, 1 500 kr.

TIDIGARE (PARALLELLA) LIV ELLER REGRESSION
Förutom healing gör jag också renodlade regressioner till tidigare, eller som man också kan se det, parallella liv. Du ligger då på brits och jag för ner dig i hypnos/djupavslappning. Hör av dig på mail till info@mariacollinder.se om du känner att det är detta du behöver så tar jag kontakt för vidare information. 1,5 timme 1 500 kr.

ENERGIRENSNING AV HUS OCH LOKALER
Upplever du att du har en paranormal aktivitet eller negativa väsen i ditt hus kan jag göra en rensning av platsen. Ibland finns det budskap från de som stannat kvar som Kanske har du ett hus du vill sälja men inte får sålt hur du än försöker. Det brukar handla om att det finns negativa väsen på platsen. Jag har arbetat bland annat med detta framgångsrikt tillsammans med mäklare som inte fått vissa objekt sålda.

Ibland är negativa väsen eller entiteter knutna till en person. En läkning förutsätter att personen är redo att påbörja ett djupare terapeutiskt arbete så att hen inte drar till sig negativa väsen längre. Jag avgör från fall till fall vad som är möjligt.

En rensning av hus eller plats kostar 5 000 kr plus milersättning.

KURSER I INTEGRATED HEALING
Jag ger kurser i healing då jag har minst 5 intresserade.
Baskrav: Ha gått på healing minst 3 gånger hos mig samt kursen Soul Sisters eller Healingskolan 2012-2013 så du har verktygen på plats och förstår din egen process. Har du annan likvärdig bakgrund kan detta avgöras från fall till fall. Healing hos mig är ett krav. För att kunna heala andra måste du kunna heala dig själv. Annars håller du inte energimässigt.

SKYPESESSIONER
Om du inte bor så du kan komma till mig kan vi göra en Skypesession. 1 timme, 1 000 kr. Jag arbetar via medicinhjulet med alla dina aspekter, även tidigare liv och du får en bild mailad eller överförd över vår session efteråt. Du betalar innan via swish eller bank.

BOKNING & MOTTAGNING
Då jag har arbetat i snart 20 år med kurser och längre utbildningar i andliga processer, undervisar jag ofta andra andliga terapeuter och vägledare. Om du har eget företag, kan du få en faktura på coachning eller kompetensutveckling.

Jag tar emot för privata sessioner hemma på Akaciagatan 2D i Lomma torsdagar och fredagar. Bokning gör du enklast på info@mariacollinder.se då du kan beskriva lite av din situation. Du kan även boka via sms på 0704-61 53 93.  Jag tar swish, kontanter eller så kan du få en e-faktura.

Välkommen till en upplevelse som varaktigt kommer att förändra ditt liv på djupet.

Med kärlek, Maria

M MED HAND

 

 

 

 

 

 

 

 

HEALING AND OTHER SESSIONS
Healing is a kind of umbrella term in which many different techniques are involved. It’s a transformative treatment where you get a new influx of higher energy or light which dissolves lower energies / blockages so you can access your inner core of light.

The healing form I am using is an integrated form of spiritual healing, thetahealing, reiki, regression, medial guidance and shaman healing; Integrated healing. I convey what I see or guide you to see yourself in a interaction so that you get a deeper understanding of your path and your themes.

INTEGRATED HEALING
The integrated healing form I have designed over the years is a comprehensive method where we work with the blockages that are ready to be solved. We work on multiple levels at the same time and solve things like sadness, bitterness, low self-esteem and negative programs, beliefs that control your life. We ”teach” your cells to recognize things like unconditional love, self-esteem and trust. We also go into the depths and work on forgiveness processes to yourself and others.

When you get sick, it has first been an energy loss in the outer energy fields before it goes into the depths of the more solid field we call the body. In order for permanent healing to occur, it is necessary to look at and heal what caused the energy loss. There may be things like feeling unwanted, unloved or lonely. It may be that you can not set limits or stand up for yourself. We work with this so that healing can also occur in the physical body.

A great deal of the healing goes on in the heart, our emotional center. Healing can be experienced as a journey home to your heart. Many times we look at past / parallel lives and heal injuries that arise there preventing you from living harmoniously in your present. Often we struggle with themes from past / parallel lives where we did not get to know the knowledge about our lifestyles and therefore find it difficult to progress.

We can also work with family relationships or family constellations that often characterize us deeply and make us act in incomprehensible ways.  Seen in a family context, it might not be very strange at all.

CONTACT WITH DECEASED LOVED ONES
Sometimes we long for contact with a relative or loved one who has gone over to the other side. Most often, I can communicate with friends and relatives, subject to the fact that there is sometimes another relative who appears than the one you had in mind. This communication often occurs spontaneously during healings, but you can tell me about your longing for communication when booking a session. Those who have a message to you usually appear during a session. And there may be more than one.

HEART HEALING
If you want a guided hearthealing, you can tell it at the time of booking. Good for healing sorrow, broken heart, loneliness and bitterness/difficulty forgiving. Then we work on a bench and I will guide you into deep relaxation/hypnosis. From here we work through grief and pain especially in the heart. You will feel easier at mind and get a completely different flow in your life. 1.5 hours, 1,500 kr.

PREVIOUS (PARALLEL) LIVES HEALING
I also do regressions to earlier, or as you also can see it, parallel life times. We work in a state of deep relaxation/hypnosis. Contact me at info@mariacollinder.se if you feel that you are curious and I will contact you for further information. 1.5 hours 1,500 kr.

ENERGY CLEANSING OF YOUR HOME
Do you feel that you have a paranormal activity or negative being in your home, I can do an energy cleansing. Sometimes there are messages from those souls who have not entered into the light. I  convey the messages and send the earthbound spirits into the light. There might be energy portals attracting negative entities that I close.

Maybe you have a house you want to sell but can´t. In those cases, the house is often inhabited by negative beings. I have worked with this successfully, along with real estate agents who couldn’t sell the estates.

Sometimes negative beings or entities are attached to a person. A healing presupposes that the person is ready to initiate a deeper therapeutic work so that they do not attract negative entities anymore. I decide on a case-by-case basis what is possible.

An energy cleansing of your home or a normal size house costs 5,000 kr plus miles.

COURSES IN INTEGRATED HEALING
I give courses in healing when I have at least 5 interested.
Basic Requirements: 3 healing sessions with me and the Soul Sisters course or The Healing School 2012-2013 so you have the tools in place and understand your own healing process. If you have another equivalent background, this can be decided on a case-by-case basis. Healing sessions by me is a requirement. In order to heal others, you must be able to heal yourself. Otherwise, you will not be energy-conscious.

SKYPE SESSIONS
If you do not live so you can come to me we can do a Skype session. 1 hour, 1 000 kr. I work through the Medicine Wheel with all your aspects, including past lives, and you get a picture mailed or transferred over our session afterwards. You pay before via swish or bank.

BOOKING & RECEPTION
I give private sessions at Akaciagatan 2D in Lomma on Thursdays and Fridays also in English. Booking is easiest at info@mariacollinder.se Describe a bit of your situation when contacting me. You can also book via sms at +46(0)704-61 53 93. I take Swish, cash or write an invoice if you have a business.

Welcome to an experience that will permanently change your life in depth.

With love, Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *